ديوونه...

هيچ حسی قشنگ تر از اين نيست که يک کودک سرش و بزار روی شونه هات و به خواب بره....

هيچ حسی قشنگ تر از حس مادری نيست...

 

دوست دارم مادر بشم... !!

بيشتر از هميشه ديوونه شدم !

230.JPG

/ 0 نظر / 5 بازدید